b'Ti Hoa K, c tnh mi nm c khong 350,000 ngi cht do hin tng ngng tim t ngt. Tng s ca t vong do ngng tim t ngt hng nm cao hn tng s ca t vong do ung th v, ung th phi v HIV/AIDs cng li.Hi Sc Tim Phi (Cardio Pulmonary Resuscitation, CPR) c th gip duy tr dng mu chy n no v phn cn li ca c th. K thut CPR c thc hin trong mt vi pht u tin c th tng gp i hoc gp ba c hi sng st.Ch c 5-10 phn trm nn nhn sng st CU SNG TNH MNG: sau khi b ngng tim t ngt. Kt qu kh HC CCH HI SC TIM PHI (CPR)! quan s xy ra khi ngi qua ng thc hin k thut CPR hiu qu cao v s dng My Kh Rung Tim Ngoi T ng (Automated External BI CHRIS REED, SHAUNA SHEPPARD, BURIEN/NORMANDY PARK FIRE DEPARTMENT Defibrillator, AED) lc ban u.TNH HUNG TIM hin k thut CPR cu sngduy tr dng muTi Qun King, t l sng st do ngng tim NGNG P chy n no ca nn nhn.tng caomc 62%. T l sng st cao mt Nhn vin S Cu Ha n hin trng vphn l do khu vc ca chng tacao tm Hy tng tng rng qu v ang bt utip qun vic chm sc. Sc tim nn nhnquan trng ca vic ngi qua ng thc hin ngy mi cng mt ngi bn hoc ngi thnbng my kh rung tim v bt u thc hinCPR hiu qu cao. S liuch ra rng t l yu. Khi qu v dng chnthng thc ly ccc bin php iu tr khc. Sau vi pht, timsng st ang tng ln ng k khi ngi qua ph ti mt tim c ph a phng, ngi bnca h s t p tr li. Nn nhn c chuynng nhn ra cn thc hin CPR v thc hin hoc ngi thn yu ca qu v t nhin ngn mt bnh vin a phng., h sk thut nytrnhcao.qu xung t. H b bt tnh, h ngng th vc chm sc nhiu hn v sauh c tim ngng p. V mt k thut th hcht. xut vin. QU V C TH GIP CU Mt nhn vin ca tim c ph gnphn ng nhanh, tn mt chng kin s vicxyHtip tc sngthy ngy mai SNG TNH MNG CA ra v bt u hnh ng nhanh chng, trongti sng. MT NGI BNG CCH khi mt nhn vin khc gi 911. H nhn bitNGNG TIM T NGT HC K THUT CPR!iu gxy ra, nhn thy bnh nhn khngCch thc hin CPR rt d dng! Qu v ch th v khng c du hiu ca s sng, v ngayHin tng ngng tim t ngt xy ra khicn n mnh v nhanh ln v tr gia ngc, qu lp tc bt u n mnh v nhanh ln lngtim ngng p v khng cn cung cp muvc th gip duy tr dng mu chy n c ngc ca ngi .H ang thc hin k thitgiu xy cho c th. Khi hin tng ny xy ra,th v no ca ngi ang b ngng tim.CPR c hiu qu. no cng s cht nu khng c xy. Hin tngS Cu Ha Burienm cc lp hc MIN Trong khi nhng phn ng vin ang ncht no bt u xy ra khong ba n nmPH hu nh mi thng. Lp CPR c bn ny hin trng th nhn vin c suy ngh nhanh spht sau khi ngng tim. Sau mi pht khngdnh cho ngi khng c chuyn mn, bao h tr cu sng cc nn nhn bng cch thcc xy ln no, t l sng s gim ng k. gm cch thc hin CPR v x l tnh hung ngt thngi ln, tr nh v tr s sinh, cng nh gii thiu cch s dng my AED. Cc Support lp hc c dy theo Chng Trnh Ging Dy Friends and Family (Bn B v Gia nh) ca Hip Hi Tim Mch Hoa K (American Heart Association). Nhng lp hc ny KHNG dnh cho ngi cn giy chng nhn CPR t Nh Cung Cp Dch V Y t v khng bao gm hot ng S Cu.Looking to advertise?Cc lp hc thng c t chc vo bui Contact Greg Borland to discuss ti ca ngy cui tun t 6:00 n 9:00 ti ti Fire Station 29Nam Burien.bit thm how to maximize your exposure 206-979-6928 thng tin, vui lng gi email n CPR-info@to residents in Burien. greg@philipspublishing.com burienfire.org hoc gi n tr s cu ha theo s 206-242-2040.34 |BURIEN MAGAZINE'